прекомпилирам OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 за TLS 1.3 (CentOS 7)

прекомпилирам OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 Pentru TLS 1.3 (CentOS 7), следвайки сценария, при който вече сте инсталирали на сървъра o по-стара версия openssl свързани с услугата nginx.

По-точно, за да можете да активирате OpenSSL 1.1.1t за услугата NGINX, който работи с по-стара версия. OpenSSL 1.0.2k.

# nginx -V
nginx version: nginx/1.25.0
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC) 
built with OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
TLS SNI support enabled
# openssl version -a
OpenSSL 1.1.1t 7 Feb 2023

Това означава, че има две различни версии на OpenSSL. Версия, инсталирана в системата от „yum"(1.0.2k-fips) и версия OpenSSL инсталиран чрез ръчна компилация (openssl 1.1.1t).

Класически повечето препоръчват преинсталиране 'OpenSSL' на ниво сървър. Това би довело до изпълнение на командата: yum remove openssl. Но тук има голям проблем. С деинсталирането на старата версия OpenSSL, може също да се наложи да деинсталирате някои зависими приложения. Като: nginx, MariaDB-server, cerbotПлюс още много други.

По-просто решение е да се прекомпилира openssl 1.1 & nginx 1.25 Pentru TLS 1.3.

Урок за прекомпилиране OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 Pentru TLS 1.3 (CentOS 7)

В моя пример прекомпилирането е за nginx/1.25.0 & OpenSSL 1.1.1h използване на книжарници OpenSSL 1.1.1t.

Прекомпилирайте NGINX.

1. Създайте файла: nginx-with-tls13-compile.sh

sudo nano nginx-with-tls13-compile.sh

където добавяте скрипта:

#!/bin/bash

## nginx
NGINX=nginx-1.25.0.tar.gz

if [ ! -f "${NGINX}" ];then
  wget https://nginx.org/download/${NGINX}
fi

ND=$(basename $NGINX .tar.gz)
if [ ! -d "${ND}" ];then
  tar zxvf ${NGINX}
fi

cd ${ND}

## pre require package
## yum install gcc pcre-devel zlib-devel

./configure --prefix=/etc/nginx \
  --sbin-path=/usr/sbin/nginx \
  --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules \
  --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \
  --error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
  --http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
  --pid-path=/var/run/nginx.pid \
  --lock-path=/var/run/nginx.lock \
  --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp \
  --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp \
  --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp \
  --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp \
  --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp \
  --user=nginx \
  --group=nginx \
  --with-compat \
  --with-file-aio \
  --with-threads \
  --with-http_addition_module \
  --with-http_auth_request_module \
  --with-http_dav_module \
  --with-http_flv_module \
  --with-http_gunzip_module \
  --with-http_gzip_static_module \
  --with-http_mp4_module \
  --with-http_random_index_module \
  --with-http_realip_module \
  --with-http_secure_link_module \
  --with-http_slice_module \
  --with-http_ssl_module \
  --with-http_stub_status_module \
  --with-http_sub_module \
  --with-http_v2_module \
  --with-mail \
  --with-mail_ssl_module \
  --with-stream \
  --with-stream_realip_module \
  --with-stream_ssl_module \
  --with-stream_ssl_preread_module \
  --with-openssl=../$(basename $OPENSSL .tar.gz)
  
make

sudo make install

nginx -V

Запазете новия файл.

2. Направете новия изпълним файл:

chmod +x nginx-with-tls13-compile.sh

нова редакция nginx.service

3. Направете резервно копие на nginx.service.

cat /lib/systemd/system/nginx.service > /srv/nginx_service.txt

(можете да изберете всеки път, който искате nginx_service.txt)

4. Създайте файла за услугата nginx: nginx.service

sudo nano nginx.service

5. Във файла новият файл nginx.service добавете редовете:

## /lib/systemd/system/nginx.service

[Unit]
Description=The NGINX HTTP and reverse proxy server
After=syslog.target network.target remote-fs.target nss-lookup.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/run/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t
ExecStart=/usr/sbin/nginx
ExecReload=/usr/sbin/nginx -s reload
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target

6. Копирайте файла в "daemon".

sudo cp nginx.service /lib/systemd/system/nginx.service

7. След като файлът бъде копиран, актуализирайте разрешенията за файла с помощта на командата:

sudo chmod 644 /lib/systemd/system/nginx.service

8. Презаредете конфигурацията systemd за да вземете предвид промените с помощта на командата:

sudo systemctl daemon-reload

9. Рестартирайте ngnix.

sudo systemctl restart nginx

прекомпилирам OpenSSL / NGINX Pentru TLS 1.3

10. В същата папка, където имате файловете nginx-with-tls13-compile.sh şi nginx.service, създайте нов файл: openssl-1.1-compile.sh.

sudo nano openssl-1.1-compile.sh

Добавете скрипта:

#!/bin/bash

## Compile OpenSSL
OPENSSL=openssl-1.1.1h.tar.gz

DONE=openssl-compile-done

if [ ! -f "${DONE}" ] ;then
  wget https://www.openssl.org/source/${OPENSSL}

  tar zxvf ${OPENSSL}

  cd $(basename $OPENSSL .tar.gz)

  ./config shared no-idea no-md2 no-mdc2 no-rc5 no-rc4 --prefix=/usr/local/

  make

  sudo make install

  cd ..

  touch ${DONE}
fi

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib64/

read -n1 -r -p "$(/usr/local/bin/openssl version) - Press any key to continue..." key

source ./nginx-with-tls13-compile.sh

Замени "OPENSSL=openssl-1.1.1h.tar.gz” с версията, която искате да инсталирате и прекомпилирате с NGINX.

11. Направете скрипта изпълним:

chmod +x openssl-1.1-compile.sh

12. Изпълнете командата:

./openssl-1.1-compile.sh

Изчакайте процеса на прекомпилиране да завърши OpenSSL & NGINX.

прекомпилирам OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 за TLS 1.3 (CentOS 7)
OpenSSL & NGINX

Ако можем да ви помогнем или трябва да се направят допълнения, разделът за коментари е отворен.

Като пасиониран по технологии, пиша с удоволствие в StealthSettings.com от 2006 г. Имам обширен опит с операционни системи: macOS, Windows и Linux, както и с програмни езици и платформи за блогове (WordPress) и онлайн магазини (WooCommerce, Magento, PrestaShop).

How to » Linux » прекомпилирам OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 за TLS 1.3 (CentOS 7)
Оставете коментар