Фатален error: Извикване на недефинирана функция wp () в /home/user/public_html/wp-blog-header.php на ред 18

O грешка което ми се появи на няколко блогове  WordPress след като се премества от един сървър на друг и имат редактиран WP-config.php файл.

Фатален error: Извикване на недефинирана функция wp () в / Home/потребител/public_html / WP-блог-header.php на линия 18

Причина за грешка: - Изглежда файлът WP-config.php губи до линиите се редактира. Конкретно всички PHP код се появява на един ред. Не знам каква е точната причина. Вероятно, защото PHP файл редактор.

Разтвор: Копирайте и заменете в нов файл wp-config.php, в който да зададете вашата база данни, потребителска база данни, пропуск и префикс.

<?php 
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // 
/** The name of the database for WordPress */ 
define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');

/** MySQL database username */ 
define('DB_USER', 'usernamehere');

/** MySQL database password */ 
define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');

/** MySQL hostname */ 
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */ 
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ 
define('DB_COLLATE', '');

define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here'); 
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here'); 
define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here'); 
define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here'); 
$table_prefix  = 'wp_';

define ('WPLANG', '');

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** WordPress absolute path to the WordPress directory. */ 
if ( !defined('ABSPATH') ) 
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */ 
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php'); 
?>

Фатален error: Обаждане до недефинирана функция wp () в / home /потребител/ Public_html / WP-блог-header.php на линия 18

как да » Игрище » Фатален error: Извикване на недефинирана функция wp () в /home/user/public_html/wp-blog-header.php на ред 18

Основател и редактор Stealth Settings, от 2006 г. до момента. Опит с операционни системи Linux (По-специално CentOS), Mac OS X, Windows XP> Windows 10 si WordPress (CMS).

Оставете коментар